فرامدرسه - unschooling

می‌اندیشیم و تجربه زیسته‌ام را می‌نویسم

در نقد آنجا که انگشت اشاره را به انگشت اجازه تبدیل می‌کند!

حسام الدین ایپکچی هستم

جستارها و یادداشت‌ها

۸- فرزند شما محصل است یا محصول؟

۵- مفهوم مدرسه

۴- نسبت مدرسه و تفکر نقاد

۳- نسبت مدرسه و سواد