می‌اندیشیم و تجربه زیسته‌ام را می‌نویسم

در نقد آنجا که

انگشت اشاره را به انگشت اجازه تبدیل می‌کند!

حسام الدین ایپکچی هستم